3b05f0a08c.jpeg

Những năm đầu thế kỷ 20, dưới tác rượu cồn của cao trào “Châu Á củac thức giấc” và sự nhập hếtng trào lưu dân chủ tư sản ra Việt Nam, tổ chức Duy Tân Hội do Phan Bội Châu sáng lập hả khởi rượu cồn phong trào Đông Du, đưa tiễn que niên Việt Nam sang trọng du học Nhật Bản.

Tại Hà Nội, Đông Kinh Nghĩa Thục đặng vách lập và hoạt rượu cồn sôi nổi (1907), dần tang vách trọng điểm tuyên truyền, canh tân văn hóa, giáo dục có ảnh hưởng rộng to ở Bắc Kỳ.

Ở Trung Kỳ, phong trào Duy Tân đặng đề xướng, dẫn đến sự ảnh vách của 300 tổ chức dài, giảng dạy theo đường mới, hướng đến đích “khai dân trí, chấn dân khí, hậu hĩnh dân đơm”.

Trước áp lực tự ảnh hưởng của những phong trào nào và tựng lớp sĩ phu thương nác, chính quyền Pháp bức nghĩ đến tổ chức bậc đại học.

Đại học Đông Dương – bòn chế đại học trước hết ở Việt Nam

Năm 1907, Pháp ra nghị định vách lập Đại học Đông Dương đồng đơn số mệnh dài cao đẳng, mà bản tính là dài trung vội vàng chuyên nghiệp. Hoạt rượu cồn chứ đặng bao lâu, Đại học Đông Dương tắt cửa vì chứ có đơm hòn và thiếu giáo sư.

trao-duc-dai-hoc-cua-phap-o-viet-nam

Một hiện học hoa Vật lý tại Đại học Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu

Hơn 10 năm sau đấy, Pháp tổ chức đơn số mệnh dài cao đẳng (trên danh nghĩa mô ảnh đại học) mà hả nếu như dìm những đơm hòn có trình độ cao đẳng tiểu học cho nên khi ra dài, kì vội vàng chỉ tương đương trung vội vàng. Khoảng 20 năm tiếp theo (1920-1939), Pháp nâng vội vàng danh thiếp dài cao đẳng vách đại học, bật thêm dài cao đẳng mới như Thương mại, Văn khuơ, Khoa học, Mỹ kể.

Một trong suốt những đại học có tuổi thế hệ lâu nhất ở Việt Nam là Y khuơ Hà Nội, vách lập năm 1902 như đơn dài thuốc École de Médecine. Sinh hòn muốn ra dài nếu như có kì vách chung (vội vàng hai), đặng đào tạo 3-4 năm đơn mai dài đồng danh xưng Y sĩ bản xứ, Y sĩ Đông Dương, Y sĩ phụ tá.

Kỳ thi tuyển chọn trước hết ra dài Y khuơ có 121 thí đơm ở Bắc Kỳ, đồng ăn tiêu chuẩn cao nhất là biết tiếng Pháp, kết trái 15 người trúng tuyển chọn. Tiếp đấy, dài tuyển chọn đơm hòn đồng chất lượng cao hơn, đề nghị tốt nghiệp tú giỏi toàn phần (vội vàng ba), bắt đầu vội vàng phát kì Bác sĩ đa khuơ.

Trong bối hếtnh chiến tranh thế giới bận của hai (1939-1945), đơn số mệnh dài đại học đặng vách lập năng nâng vội vàng tự cao đẳng. Hai dài Y Dược và Luật (tự cao đẳng Luật khuơ) tang vách đại học theo quy chế đại học ở Pháp phanh cung vội vàng nhân dịp công chăm nom sức khỏe cho hòn chức bộ máy hành chính.

trao-duc-dai-hoc-cua-phap-o-viet-nam-1

Khóa y sĩ Đông Dương 1921-1925 dài Y khuơ Hà Nội. Ảnh tư liệu

Năm 1941, Pháp vách lập Cao đẳng Khoa học đào tạo đơm hòn lấy kì cử nhân dịp khuơ học như đại học khuơ học ở Pháp. Tiếp đấy, Pháp bật đưa tiễn Cao đẳng Nông rớt đào tạo kỹ sư nông nghiệp và rớt nghiệp, Cao đẳng Công chính đào tạo kỹ sư và trao phó kỹ sư công chính.

Tất hết cao đẳng và đại học trên đều nằm trong suốt đơn tổ chức chung là Viện Đại học Đông Dương, cơ quan mới đặng vách lập phanh chỉ đạo bậc giáo dục cao đẳng và đại học. Những người muốn thi ra danh thiếp dài trên nếu như có kì tú giỏi toàn phần năng tú giỏi của nhất.

Mục ăn tiêu bật danh thiếp đại học nào là cho que niên Pháp ở Đông Dương có chỗ học lên cao, thay vì nếu như trớt Pháp – nguyên đương bị kí rắn chắc vì chiến tranh leo măm. Mặt khác, Pháp nếu như cạnh tranh tranh ảnh hưởng đồng Nhật trong suốt tựng lớp que niên trí củac Việt Nam. Các hoạt rượu cồn bật đưa tiễn, nâng vội vàng dài cao đẳng vách đại học đặng Pháp tuyên truyền rần rộ khắp Đông Dương.

Năm 1941, Pháp vách lập ký túc xá khang trang cho đơm hòn Đại học Đông Dương ở Hà Nội, phanh tách đơm hòn ra khỏi ảnh hưởng của Nhật.

Đại học nếu như di tản vì chiến tranh, lắm dài đặng bật ở Sài Gòn

Sau tháng 8/1945, lắm đại học ở Hà Nội nếu như di tản theo kháng chiến, phần đương lại mãi hai năm sau mới bắt đầu dạy và học lại.

Năm 1947, Sài Gòn bắt đầu có đơn số mệnh cơ sở của Đại học Y khuơ, chỗ trước hết đưa tiễn gã Y Dược do giáo sư Massias người Pháp công Khoa hết. Kết trái khóa tuyển chọn đơm trước hết có 39 người đậu ngành Bác sĩ Y khuơ, 22 người ngành Nữ cô đỡ. Cũng trong suốt năm nào, Đại học Luật khuơ đặng bình phục ở Sài Gòn đồng dính líu trăm thí đơm tham dự đua nhân dịp và cao học Luật.

trao-duc-dai-hoc-cua-phap-o-viet-nam-2

Trụ sở Y dược Đại học đường Sài Gòn. Ảnh tư liệu

Do tình ảnh chính trị phức tạp cho nên Pháp vứt gã Đại học Đông Dương, tụ hợp danh thiếp dài Y khuơ, Luật và Khoa học vách Viện Đại học hỗn tạp Việt – Pháp. Viện hết là đơn người Pháp, cáo trao phó là người Việt. Họ đương bật thêm đơn trọng điểm của cáo nào ở Sài Gòn do nhu cầu theo bậc đại học ở Sài Gòn và danh thiếp thức giấc Nam Bộ phát triển khá bạo.

Lần lần đại học Văn khuơ, Sư phạm (ở Hà Nội); Công chính, Truyền que – Điện khí (ở Sài Gòn) đặng ra thế hệ. Nhiều nhà trí củac danh thiếph mệnh to nguyên xuất thân tự danh thiếp dài nào như Nguyễn Khánh Toàn (Sư phạm), Trường Chinh (Thương mại), Võ Nguyên Giáp (Luật khuơ).

Cuối năm 1954, danh thiếp dài ở Hà Nội đồng đa số mệnh hòn chức, trang bòn bị đồng đơn phần rỏ đơm hòn đặng chuyển di ra Sài Gòn và thống nhất đồng danh thiếp trọng điểm giáo dục đại học hả có sẵn, trao cho chính quyền ở vách thị nào tráin lý, tang vách Viện Đại học Sài Gòn.

Đây cũng là vết mốc xì chấm dứt phông giáo dục của Pháp xây tham dựng ở Việt Nam.